โรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 10/3 หมู่ 1 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220 โทรศัพท์ 076-487237 www.banpakweep.ac.th
  • วิสัยทัศน์

    โรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ ๑๒๔ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีทักษะของโลกศตวรรษที่ ๒๑ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืน

ข่าวสารชาวรร. บ้านปากวีป

กิจกรรมชาวรร. บ้านปากวีป

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

รำวงมหาดไทย เพื่อคนไทย โรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ ๑๒๔
1 สิงหาคม 2566

ข้อมูลนักเรียน รร. บ้านปากวีป ทั้งหมด

0
ชาย
0
หญิง
0
ทั้งหมด